Polityka prywatnosci

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym esystem.com.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Tomasz Furman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą E-System Tomasz Furman w Warszawie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Brzezińska 19L 03-075 Warszawa, NIP: 1131126127, REGON: 015696381.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów
Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym
i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych  osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

E-System Tomasz Furman
Brzezińska 19L, 03-075 Warszawa

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

    poczty elektronicznej info@esystem.com.pl
    poczty tradycyjnej - ul. Brzezińska 19L, 03-075 Warszawa
    telefonu +48 51 262 76 76

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych


Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

    podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym,
tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło; jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

    w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu

Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwanie Towarów, możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

    w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie
Towarów, takie jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

    w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

    w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy
przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub
które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

    w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w
formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane
osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

    w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane
przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwań, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

    w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

    w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

    dane kontaktowe;

    dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;

    dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;

    dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;

    dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za
pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla  Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

    kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

    kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

    po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia
zamówienia.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia  zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

    organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 

       dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień  umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania
Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

    żądania dostępu do swoich danych osobowych;

    żądania sprostowania swoich danych osobowych;

    żądania usunięcia swoich danych osobowych;

    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

    żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn
opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy

Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

    dostępu do danych osobowych;

    uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych

danych osobowych,
    o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie

przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o

prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do

organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu

decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku

z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

    uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie

na adres: info@esystem.com.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od

Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych

osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia,

zgłoś swoje żądanie na adres: info@esystem.com.pl

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe

możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie

Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym”

(art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich

danych osobowych, gdy:

    Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały

zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

    wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były

przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w

jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem

bezpośrednim;

    wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

w związku
    z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w

interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych

osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych

osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia

lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie

na adres: info@esystem.com.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

gdy:

    kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator

danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas

pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

    gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast

usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich

danych osobowych;

    Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale

są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

    gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po

stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw

wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

zgłoś swoje żądanie na adres: info@esystem.com.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich

danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

    przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w

interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych

osobowych lub stronę trzecią;

    przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

zgłoś swoje żądanie na adres: info@esystem.com.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych

osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał

bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to

technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje

żądanie na adres: info@esystem.com.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej

cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś

swoje żądanie na adres: info@esystem.com.pl

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz

prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie

członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca

popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego mogą być używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez

Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W

szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez

pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub

oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

    Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam

do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są

wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies

sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani

żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

    Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do

momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie

urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm

cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych

ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących

celach:

    tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez

Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i

zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez

Google Inc. z siedzibą w USA,

    określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod

jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia

internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc.

z siedzibą w USA,

    analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im

treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami

reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick – przez

Google Inc. z siedzibą w USA,

    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z

siedzibą w Irlandii,

    prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego

serwisu internetowego Ceneo.pl – przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w

Poznaniu,

    informowania Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez

siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię

wśród Klientów za pomocą serwisu skapiec.pl przez Skąpiec Sp. z o.o. z

siedzibą we Wrocławiu,

    prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego

pobieranych z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl – przez

Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA,

    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

LinkedIn.com – przez LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii,

    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych

przy użyciu narzędzia addthis.com – przez AddThis Inc. z siedzibą w USA,

    ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu

Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia skype.com – przez Microsoft

Corporation z siedzibą w USA,

    popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego

twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA,

    zamieszczania opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie

zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu – przez Grupa Okazje Sp. z

o.o. z siedzibą w Łodzi.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami

prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć

Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym

celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez

Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych

przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego

pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji

usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące

Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez

Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby

blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim

urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies

dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki

internetowej).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl